Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website over FRONTLINE® (de “Website”) van Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, met maatschappelijke zetel te Arianelaan 16, 1200 Brussel en ondernemingsnummer 0445.411.231 (hierna “Boehringer Ingelheim”).

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen alvorens de Website te bezoeken. Door het gebruik van de Website erkent u de Gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben, begrepen te hebben en te aanvaarden. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de Website te bezoeken of te gebruiken.

Personen tot wie de Website is gericht

De Website richt zich uitsluitend tot personen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden.

Gebruik van de inhoud

Alle inhoud op de Website is de eigendom van Boehringer Ingelheim en is auteursrechtelijk beschermd.

Onder de hierboven gegeven toestemming valt niet het gebruik van het ontwerp of de lay-out van de Website of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, onder licentie of controle staat van een andere onderneming van de Boehringer Ingelheim-groep. Onderdelen van de Website worden beschermd door het auteursrecht en/of merkenrecht. Zij mogen behalve onder de drie hierboven vermelde voorwaarden noch geheel of gedeeltelijk gekopieerd of nagebootst worden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, logo’s, geluidsbestanden en afbeeldingen.

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Tous les droits qui ne sont pas explicitement accordés ici sont réservés.

Merken

Alle op de Website vermelde productnamen zijn merken van Boehringer Ingelheim of haar licentiegever, of zij nu al dan niet in het vet of met het symbool ® aangeduid zijn. Het gebruik van deze merken, de bedrijfsnaam Boehringer Ingelheim en de bedrijfslogo’s door derden is verboden. De producten die op de Website worden voorgesteld voor personen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden, kunnen in andere landen onder onderscheiden merken, namen, verpakkingen en sterkten in de handel zijn. Bij desbetreffende vragen, gelieve contact op te nemen met de Boehringer Ingelheim onderneming in uw land.

Disclaimer

Boehringer Ingelheim wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van de Website en voor haar inhoud en doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie opgenomen in de documenten en gerelateerde afbeeldingen gepubliceerd op de Website of de aangeboden diensten voor enig doeleinde. Al deze documenten, gerelateerde afbeeldingen en diensten worden “zoals ze zijn” aangeboden, zonder enige vorm van garantie. Boehringer Ingelheim wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie en diensten af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doeleinde, eigendom en garanties inzake afwezigheid van inbreuk. Er wordt geen verantwoordelijkheid voor opgenomen dat de opgenomen informatie en aangeboden diensten overeenstemmen met het door de gebruiker gewenste doeleinde. De toegang tot de Website en het gebruik van de erop aangeboden informatie en diensten zijn bijgevolg op eigen risico van de gebruiker. De documenten, afbeeldingen en diensten op de Website kunnen technische onjuistheden of typefouten bevatten. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de Website.

Noch Boehringer Ingelheim, noch een andere partij betrokken bij de creatie, productie of levering van de Website en de aangeboden diensten kan verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, met inbegrip van, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incident als gevolg van de toegang tot de Website, het gebruik van de Website of het onvermogen of de onmogelijkheid om de Website of de aangeboden diensten te gebruiken, of van een fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat de schade veroorzaakt aan uw informaticamateriaal en de virussen die uw computer of uw programma’s kunnen infecteren.

Voor zover de Website informatie over geneesmiddelen bevat, is dit niet bedoeld als alternatief voor de raadpleging van een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar. Indien u advies wil over een specifiek gezondheidsprobleem, gelieve dan een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te raadplegen.

Schadevergoeding

U aanvaardt Boehringer Ingelheim, de leden van haar raden van bestuur, haar directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook al haar mogelijke partners te beschermen, te verdedigen en vrijwaren tegen/van alle verliezen, uitgaven, schadegevallen en mogelijke kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten, die het gevolg zijn van inbreuken van uwentwege op de Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Boehringer Ingelheim respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website. Gelieve de privacyverklaring van Boehringer Ingelheim te lezen voor meer informatie hieromtrent.

De Website kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van Boehringer Ingelheim vallen. Boehringer Ingelheim oefent in zulke gevallen geen controle uit over de inhoud van deze websites. Weliswaar kunnen de links nuttige informatie bevatten, maar Boehringer Ingelheim is niet in staat om deze websites volledig en continu op inbreuken te controleren. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden opgenomen voor de juistheid noch voor enig ander aspect van de informatie op deze websites. De links worden enkel aangeboden voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de website door Boehringer Ingelheim. De Privacyverklaring voor de Website geldt niet voor deze websites.

Vragen en feedback

Vragen en feedback die aan Boehringer Ingelheim gericht worden via de Website zijn altijd welkom. Gelieve uw vragen over specifieke gezondheidsproblemen of geneesmiddelen op voorschrift aan een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te stellen.

Indien een gebruiker van de Website reageert met vragen, commentaar, suggesties of gelijkaardige boodschappen, behoudt Boehringer Ingelheim zich het recht voor om de daarin opgenomen informatie – echter enkel in geanonimiseerde vorm indien de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving dit vereist – te gebruiken met eender welke bedoeling, met inbegrip van, maar zonder zich daartoe te beperken, de ontwikkeling, productie en verkoop van zijn producten, en door te geven.

Nieuwsbrief

Indien u zich geregistreerd hebt voor een nieuwsbrief, zal Boehringer Ingelheim u regelmatig via e-mail op de hoogte stellen van nieuwe informatie. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in deze dienst, gelieve een e-mail te sturen naar AHinfofrontline.BE@boehringer-ingelheim.com. Uw e-mailadres zal dan onverwijld verwijderd worden uit de mailinglijst.

Varia

Indien een clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal deze clausule als niet-geschreven beschouwd worden zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van de overige clausules. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen of te schrappen, en dit op eender welk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Belgisch recht zonder verwijzing naar de principes inzake conflicten van recht. Tenzij er een andere jurisdictie exclusief bevoegd is onder de toepasselijke wetgeving, aanvaarden Boehringer Ingelheim en uzelf hierbij onherroepelijk dat elke vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een bezoek aan de Website of de Gebruiksvoorwaarden onder de exclusieve bevoegdheid zal vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België.

Boehringer Ingelheim

FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL (fipronil 10% (w/v) en (S)-methopreen 9% (w/v) per pipet). FRONTLINE COMBO® LINE CAT (fipronil 50,00 mg en (S)-methopreen 60,00 mg per pipet van 0.5 ml).

Indicaties: voor behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht (S), van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht (M), van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht (L), van meer dan 40 kg lichaamsgewicht (XL), van katten en van fretten tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of (maar niet bij fretten) bijtende luizen. ● Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken bij honden of gedurende 4 weken bij katten en fretten aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien (bij honden gedurende 8 weken en bij katten gedurende 6 weken na toediening). ● Behandeling van besmettingen met teken (bij honden en katten: Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (enkel bij de hond), Rhipicephalus sanguineus; bij fretten: Ixodes ricinus). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken (honden en fretten) en tot 2 weken (katten) tegen teken (bij kat en fret gebaseerd op experimentele gegevens). ● Behandeling van besmettingen met bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en bij katten (Felicola subrostratus). Voorzorgsmaatregel: Het diergeneesmiddel niet toedienen aan puppy’s jonger dan 8 weken oud en/of aan puppy’s die minder dan 2 kg wegen. Niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet toedienen aan fretten jonger dan 6 maanden oud. Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. DOG: BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)) ; CAT: BE-V446906. Voor meer informatie: raadpleeg de bijsluiter of bij Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Arianelaan 16, 1200 Brussel. Datum herziening tekst: 021017. hr120118. © 2018 – alle rechten voorbehouden.

FRONTLINE® SPOT ON KAT - Indicaties: behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, van besmettingen met bijtende luizen en alle stadia van teken zoals Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* en Ixodes ricinus*.(* de meest belangrijke vectoren voor de humane en feliene ziekte van Lyme). Bij de kat na een éénmalige dosis een beschermingsduur van ongeveer 1 maand tegen nieuwe vlooienbesmettingen. Voor de teken is er een effectiviteit van 100 % tot de 17de dag, die vermindert tot 86% op de 30ste dag. Het diergeneesmiddel niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. BE-V180433. Voor meer informatie: raadpleeg de bijsluiter of bij Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Arianelaan 16, 1200 Brussel. Datum herziening tekst: 021017. hr120118. © 2018 – alle rechten voorbehouden.

FRONTLINE® Spot On Hond - Indicaties: behandeling en preventie van besmetting door vlooien, bijtende luizen en teken bij de hond. Een eenmalige toediening zorgt voor een bescherming tegen vlooien tot maximaal 3 maanden en tegen teken gedurende 1 maand. Het diergeneesmiddel niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. BE-V188745, BE-V189021, BE-V189217 en BE-V218662. Voor meer informatie: raadpleeg de bijsluiter of bij BoehringerIngelheim Animal Health Belgium SA, Arianelaan 16, 1200 Brussel. Datum herziening tekst: 021017. hr120118. © 2018 – alle rechten voorbehouden.

FRONTLINE® Spray - Samenstelling: Fipronil 250 mg per 100 ml. Doeldiersoorten: honden en katten. Indicaties: behandeling en preventie van infestaties door vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus) en bijtende luizen (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Dosering en toedieningsweg: uitwendig cutaan gebruik. Product verstuiven tegen de haren in, over heel het lichaam. De pels moet overal goed en gelijkmatig bevochtigd worden. Nadien product inwrijven zodat het product kan doordringen tot op de huid. Laten drogen, niet afdrogen. Dosering: 7,5 à 15 mg/kg, hetzij 3 tot 6 ml/kg lichaamsgewicht. De werkingsduur van het product bedraagt 3 tot 5 weken tegenover teken en, afhankelijk van de infestatiedruk, 1 tot 3 maanden tegenover vlooien. Minimale behandelingsinterval 4 weken. Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. BE-V168481. Voor meer informatie: raadpleeg de bijsluiter of bij Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Arianelaan 16, 1200 Brussel. Datum herziening tekst: 021017. hr120118. © 2018 – alle rechten voorbehouden.